Соціально-християнська партiя

Мовою науки з нами розмовляе Господь Бог.

Знайомтесь ГО «Інноваційний Фонд Народна Ініціатива»

ГО «Інноваційний Фонд Народна Ініціатива»

В.В. Нижник,

О.І.Хорольський, С.В. Шевченко

НАРОДНА ІНІЦІАТИВА

платформа діалогу громадянського суспільства з органами публічного управління

Платформа Громадського об’єднання

«Інноваційний Фонд Народна Ініціатива»

За редакцією О.І.Хорольського

АНОТАЦІЯ: Сучасні внутрішні виклики й міжнародні загрози показали що без громадського обговорення концепції розвитку України та участі широкого загалу українського суспільства в її дискусії держава не зможе відбутися. Тільки системна концепція планування розвитку на основі народної ініціативи, кожного громадянина повинна бути сприйнята до дії органами державного управління. Тільки такий системний підхід здатен сформувати принципово нову, динамічну, конкурентоздатну спільноту – український народ.

громадянське суспільство–органи публічного управління», що дозволить сформувати прозорі і дієві відносини, задіяти ініціативу громадян та їх об’єднань, забезпечити поступальний соціально-економічний розвиток України.

Київ 2016


СКОРОЧЕННЯ

ГО – громадські об’єднання

ПУ – публічне управління

ОПУ – органи публічного управління

ОУ – органи управління

ДУ – державне управління

ОДУ – органи державного управління

ОМС – органи місцевого самоуправління

СІПК – система індикаторів і показників контролю

КОС – кланово-олігархічна система

ЦОДУ – центральні органи державного управління

ІАЦППІнформаційно-аналітичний центр прогнозування та планування

СКспоживчий кошик

УСПП – Український союз промисловців і підприємців

НТП – науково-технічний прогрес

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

4AMLD – четверта директива ЄС з боротьби по відмиванню грошей

НБУ – Національний банк України

ПКПУ – постійна комісія правників України

ВВП – валовий внутрішній продукт

НБ – національне багатство

ПБ – платіжний баланс

РБД – розрахункові баланси держави

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ЄДСМ–Єдина державна система моніторингу, видобування, транспортування, споживання та розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги

СТЦР – спортивно-творчі центри розвитку

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс

ЖКГ – житлово-комунальне господарство

НДІ – науково-дослідний інститут

ОПК – оборонно-промисловий комплекс

АПК – аграрно-промисловий комплекс

ККД – коефіцієнт корисної дії

РЗФНУ – Ресурсно-земельний фонд народу України

БРР – Банк реконструкції та розвитку

МВФ – Міжнародний валютний фонд

СБ – Світовий банк (група Світового банку)

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

З М І С Т

ПРЕАМБУЛА

ВСТУП

I. РАЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА

ДІАЛОГУ НАРОДУ З ЙОГО КЕРУЮЧОЮ СИСТЕМОЮ6

1.1. Роль громадянського суспільства та шляхи його розвитку 6

1.2. Громадські об’єднання – механізми реалізації народом владних повноважень 7

1.3. Місцеве самоуправління – елемент розвитку громадянського

суспільства10

1.4. ГО й правоохоронна система: боротьба з корупцією та злочинністю 11

ІІ. РЕФОРМИ: ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ14

2.1. Завдання та напрямки реформ в Україні14

2.2. Система контролю та самоконтролю в системі оцінок та планування розвитку суспільства 16

2.3. Соціально-економічні реформи – умова прогресу України 20

2.4. Економічні перетворення – основа формування високорозвинутої

країни 28

2.5. Наукова сфера – основа «соціально-економічного стрибка».

Статус науково-технічних працівників30

ІІI. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ: «ЗМІШАНА СИСТЕМА» – ОСНОВА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ32

3.1. Формування прозорих відносин системи власності 33

3.2. Високотехнологічний сектор національної економіки,

як умова конкурентоздатності України34

3.3. Шляхи збалансування податково-бюджетної системи 35

3.4. Фінансово-кредитна система держави 38

ІV. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН39

4.1. Міжнародні інтеграційні відносини України40

4.2. Система державного боргу України41

4.3. Національна безпека – основа забезпечення сталого розвитку

суспільства 42

СПИСОК ПОСИЛАНЬ43

ПРЕАМБУЛА

«Людина намагається створити співтовариство за своїм образом і подобою. Інтереси однієї людини часто не збігаються з інтересами інших, тому гармонійне співтовариство не може побудувати одна особа. Це можуть зробити тільки всі співгромадяни»

Проф. Борис Болотов

Уже настав час усім нам усвідомити, з яким соціально-економічним явищем маємо справу, які виклики нас чекають у майбутньому. Потрібно кинути виклик системі деградації та корупції – через особистісні світоглядні зміни кожного громадянина та всієї української спільноти. На основі стратегічних програм та революційних змін, у контексті новітньої української та глобальної історії, переспрямувати розвиток держави насоціально-економічний прорив (стрибок). Така трансформація здатна стати одним із ключових локомотивів гармонізації суспільства, розвитку народу України.

За роки незалежності українська політична еліта не змогла запропонувати шляхи розвитку суспільства і кожного громадянина України. Не було створено умов для поступального соціально-економічного прогресу, становлення особистісної безпеки людини, так і безпеки держави та входження її в існуюче середовище цивілізованих країн.

З часу становлення незалежності, вона («політична еліта») займалася пошуком форм особистого збагачення, продукуючи різноманітні форми корупції та вдосконалюючи схеми виведення національного багатства у власні кишені й рахунки. Показавши абсолютне нерозуміння логіки розвитку громадянського суспільства і країни в цілому та ставши перешкодою до прогресу України, тим продукуючи нові майдани.

У період геополітичних та національних випробувань політики не змогли знайти своє місце в історії народу і запропонувати шляхи виходу із соціально-політичної кризи. Продовжуючи використовувати в управлінні збанкрутілі методи: ситуативного управління – замість системного підходу у впровадженні реформ; особистої відданості – замість професійності; «розділяй і володарюй» – замість ідеї єдності на основі синергії та прогресу в розвитку особистості й суспільства.

Завдання НАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ: розробити й визначити шляхи реалізації «дорожньої карти» – основи оновлення України за рахунок створення особистісних та соціально-політичних умов розвитку громадянського суспільства; запропонувати платформу для діалогу як основи нового бачення ролі громадянина в Україні, збалансувавши систему інтересів «громадянин – суспільство (держава)»; сформувати нову політичну еліту української держави.

В С Т У П

Сучасні виклики показали, що без чіткої концепції розвитку та її громадського обговорення, без системи планування і подальшого впровадження (управління) відповідних стандартів, використовуючи лише набір конкретних механізмів, успішного розвитку не досягти. Більше того, збереження принципу «хаосу» в державному управлінні несе в собі деструктивний, руйнівний характер.

Гармонізація відносин «громадянське суспільство–органи управління» передбачає встановлення прозорої і дієвої системи контролю з боку громадян та їх об’єднань за публічними (управлінськими) актами та наслідками від їх впливу на розвиток суспільства.

Відповідна система громадянського контролю повинна передбачати:

•наявність легітимної програми розвитку України, з чіткою системою обґрунтованих показників та позитивної динаміки соціально-економічних процесів на основі відповідних планів розвитку суспільства;

•створення дієвої, самодостатньої системи громадського контролю за органами управління та формування системи відкликання управлінських повноважень (керівників гілок управління та керівників ОДУ), в т.ч. центральних органів державного управління (ЦОДУ), органів місцевого самоуправління (ОМС).

Громадянське суспільство потребує й готове запропонувати через широке обговорення в системі суспільного діалогу на основі обґрунтованих висновків експертного середовища різні варіанти реалізації контрольної функції народу України – як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

Для цього необхідно передбачити й сформувати дієві механізми реалізації прав громадської спільноти України, до яких можуть бути віднесенні наступні заходи впливу:

референдум, що актуалізує «Про всеукраїнський референдум" [1];

збір підписів–опитування за розробки відповідної процедури з подальшим їх врахуванням при прийнятті управлінських дій, особливо щодо управління розвитком громад;

розробка та впровадження процедури електронного опитування, з подальшими дієвими механізмами впровадження волі громадськості, тощо.

Важливо законодавчо впровадити дієві механізми взаємовпливу та форми діалогу-контролю (звіти, аудит) сторін громадських відносин, де з одного боку експертне середовище ГО, з іншого ОДУ та ОМС.

Метаплатформи НАРОДНА ІНІЦІАТИВАсформувати концепцію системних перетворень соціально-економічної та публічної сфери.

ВГОІнноваційний Фонд Народна Ініціатива» (далі по тексту НАРОДНА ІНІЦІАТИВА) ставить задачу створити платформу для діалогу громадянського суспільства з органами публічного управління тзавдання:

1)запропонувати «дорожню карту» оновлення України та шляхи її реалізації;

2)сприяти створенню відповідного громадського середовища шляхом створення особистісних та соціально-політичних умов розвитку суспільства;

3)визначити стратегічні пріоритети (напрямки) реалізації системи соціально-економічних реформ;

4)визначити основні дисбаланси та запропонувати шляхи подальшого збалансування основних національних і соціально-економічних пропорцій;

5) намітити шляхи оптимізації зовнішньої сфери України;

6)сформувати бачення підвищення рівня національної безпеки громадянина, держави як основи стабільності розвитку України;

7)започаткувати соціальний діалог з різних напрямків розвитку української держави, запропонувати платформу для діалогу, як основи нового бачення ролі громадянина, збалансувавши систему інтересів «громадянин – суспільство (держава)».

НАРОДНА ІНІЦІАТИВА і є тією платформою, поряд з внеском інших ГО та внеском любого громадянина, де започатковується діалог у суспільстві, експертному середовищі України.

Структура роботи НАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ включає чотири частини, які розкривають наступні напрямки:

• перший – громадсько-політичний розвиток українського суспільства;

•другий – шляхи формування ефективної, конкурентоздатної соціально-економічної моделі України;

•третій – формування ефективного, прозорого середовища: «бізнес (підприємництво) – суспільство»;

•четвертій – оптимізація та формування збалансованих міжнародних відносини та формування безпекового середовища в Україні, де б гармонізувались відносини системи захисту «громадянин – держава».

I. РАЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ДІАЛОГУ НАРОДУ З ЙОГО КЕРУЮЧОЮ СИСТЕМОЮ

«Якщо неправильно управляти державою, усі розумні люди виїдуть»

1.1. Роль громадянського суспільства та шляхи його розвитку

НАРОДНА ІНІЦІАТИВА закликає всю громадську спільноту сформувати нове бачення єдності суспільства України; оновити, на основі закономірностей соціально-економічного прогресу, концепцію еволюції держави та всієї системи відносин між групами суспільства, регіонами; перейти до дієвого діалогу між громадською спільнотою та суб’єктами управління.

Сучасні глобальні і регіональні виклики потребують активізації участі громадських об’єднань (ГО) у формуванні та перегляді механізмів управління, розпочинаючи з завершення процесу прийняття державних атрибутів (затвердження великого герба, обговорення національної ідеї тощо) до прийняття нової Конституції та будівництва оновленої держави на основі національних традицій, з урахуванням передового світового досвіду.

Формування та розвиток :

По-перше, важливо сформувати й показати історичну мету розвитку – народ України є історична та велична нація, яка націлена на національний і соціальний прогрес, формування гармонійного світового середовища. Громадянське суспільство готове докладати системних зусиль для досягнення цієї мети, стати прикладом для інших країн у системній, динамічній моделі розвитку.

По-друге, створити умови для відродження в Україні духовності за рахунок створення відповідної соціогуманітарної сфери, заснованої на національних традиціях народу України та здатної до сприйняття найкращого світового надбання й самовдосконалення. Сформулювавши складові духовності, відповідні критерії, механізми стимулювання та визначивши інститути, що цим опікуються, роль громад та їх об’єднань.

По-третє, постійно вдосконалювати, відповідно до логіки розвитку, суспільні відносини та самовдосконалюватися, сформувавши збалансоване бачення прогресу, яке здатне відповідати на сучасні загрози та виклики. Зробивши суспільство дійсно соціальним, як передбачено Конституцією України.

По-четверте, трансформувати модель України, яка була б здатна забезпечити випереджаючий розвиток та створювати нові ідеї, технології – на основі зняття обмежень у розвитку продуктивних сил суспільства.

Забезпечення зростання ролі громадянського суспільства та його представників – ГО в Україні видозмінить розвиток країни та дозволить:

•впливати на формування дієвої системи народовладдя (де конструкція громадянського суспільства буде розвиватися на основі використання принципу соборності (об’єднання) всіх регіонів і всіх громадян навколо національної ідеї та цілей розвитку), що забезпечить делегування управлінських повноважень від громадськості та їх ГО – органам публічного управлінняОПУ) не тільки в результаті виборів, а й підтримуючи легітимність та конструктивний діалог на весь відповідний термін функціонування (діяльності) органу управління;

•сформувати національний інформаційний простір, відкритий до саморозвитку із залученням найкращих досягнень світової культури, науки й освіти;

•розробити і прийняти нову Конституцію України (відповідно до прогресивного бачення основ функціонування громадянського суспільства та її керуючої системи) за прямої участі громадян та їх об’єднань. Завдання – зняти протиріччя в організації всієї системи управління розвитком суспільства, на основі національних традицій та забезпечення нового бачення соціального прогресу;

•передбачити формування нового поняття держави – через систему партнерських відносин, збалансування (децентралізацію) управлінських повноважень, формування концепція, що влада може належати тільки народу України.

Паралельно відбуватиметься відхід від «КОС) [16]соціально-демократичної, як це передбачено в Конституції України. [ А фактично (по суті) необхідно започаткувати перехід до дієвої системи народовладдя.

НАРОДНА ІНІЦІАТИВА вбачає доцільним формування нового поняття держави – через систему партнерських відносин, збалансування (децентралізацію) владно-управлінських повноважень; таким чином, зміни повинні супроводжуватись корінним зростанням не тільки впливу громадськості на процеси в Україні, а й відповідальності, на основі повернення владних повноважень народові України. Паралельно відбуватиметься посилення відповідальності й підзвітності ОПУ та перерозподілу бюджетних ресурсів на користь забезпечення розвитку особистості, громад, суспільства в цілому.

У свою чергу такі зміни дозволять суб’єктові управління сконцентрувати зусилля на розробці і впровадженні стратегії розвитку та планів реалізації еволюції України, забезпечення динаміки прогресу й виконання відповідних функцій управління.

1.2. Громадські об’єднання – механізми реалізації народом владних повноважень

громадянське суспільство та їх ГО вимагають створення дієвих механізмів реалізації народом своїх владних повноважень та налагодження конструктивного діалогу з органами державного управління через формування:

•концепції системного бачення розвитку суспільства та відповідної підсистеми публічного управління за прямої участі громадських об’єднань – в цілому, народу України;

Конституцію ГРОМАДЯНИНА чи розширити на основі відповідних принципів Конституцію України), сформувати відповідне бачення ролі громадянина у функціонуванні української держави, що дозволить створити новий механізм реалізації потенціалу кожної особистості, створити гармонійно-екологічне навколишнє середовище, підвищити відповідальність кожного за майбутнє України, її соціально-економічний прогрес;

•прозорої системи прийняття управлінських рішень на всіх рівнях державного управління і місцевого самоврядування при передачі частини функцій публічного управління від органів державного та місцевого управління до ГО та їх неприбуткових інститутів;

•чіткої, прозорої системи контролю громадськості за функціонуванням органів державного управліннята органів місцевого самоуправління, де буде чітко збалансовано не тільки їх права, а й обов’язки. Що буде супроводжуватись передачею частини публічних фінансів і підтримано відповідними механізмами стимулювання розвитку їх соціально-економічної сфери;

•концепції реформ та її громадське узгодження, на основі експертного аналізу ГО, з подальшим впровадженням органами державної влади;

•системи заходів (через систему стратегічних, середньострокових і поточних планів, сформованих відповідно до цілей розвитку держави, визначених громадянами,їх громадськими об’єднаннями, які стануть обов’язковими для впровадження ОДУ, ОМС щодо поступального, збалансованого розвитку України та їх поетапного впровадження.

В основу розвитку України необхідно покласти стратегію українського «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТРИБКА„ (використовуючи досвід у першу чергу таких країн, як Південна Корея, Сінгапур, Тайвань) та національні традиції народу України, як умови формування ефективної, конкурентоздатної держави та системи дієвого НАРОДОВЛАДДЯ й розвитку демократії (складової народовладдя). Такі зміни передбачатимуть активізацію ініціативи громадян та їх об’єднань, на основі формування сучасної, гнучкої моделі розвитку, здатної до постійної еволюції. Яка буде формуватися під впливом комплексу змін (на основі суспільного діалогу) з трансформації суспільних відносин та стане умовою підняття життєвого рівня населення, реалізації творчого потенціалу кожної людини.

Формування динамічної соціально-економічної моделі розвитку України неможливе без забезпечення активізації ініціативи громадян та реалізовуваних ОДУ. Що в свою чергу передбачає розвиток національного культурного середовища, науки, впровадження сучасних технологій, структурну перебудову національної економіки. А значить, будь-яка державна інституція не здатна одноособово, без активного залучення громадських об’єднань – ініціативи громадян, підприємницького середовища – формувати конкурентоздатну, стійку до загроз та сучасних викликів модель розвитку держави.

Глобалізаційні виклики, епоха загострення різноманітних криз та загроз в Європі і світі, з одного боку, ускладнюють реалізацію відповідних завдань, а з іншого, – потребують гармонізації національних інтересів зі світовою спільнотою, за обов’язкової умови посилення стійкості держави. Що потребує перегляду того шляху, яким йшла Україна починаючи з 1991 року, і в основу якої було покладено постійні односторонні міжнародні поступки.

НАРОДНА ІНІЦІАТИВА констатує що настав час поєднати зусилля керуючої системи суспільства з народом України, долучити до цього процесу українську діаспору, всіх потенційних і реальних союзників – заради досягнення стратегічних цілей розвитку держави. За умови, що вирішальне слово залишатиметься за громадянами як єдиними носіями влади у державі, відповідно до 5-ї ст. конституції України. [2]

Односторонні ж дії окремих суб’єктів (груп впливу), як в Україні, так і за її межами, без урахування інтересів інших, призводять до поглиблення загроз та нестабільності в різних регіонах світу.

Кожен, хто відповідає за прийняття управлінських рішень, але не враховує об’єктивні процеси (закони розвитку) та інтереси суспільства, отримує результат, який поглиблює протиріччя та дестабілізує соціальну стабільність, тим самим підриваючи не тільки розвиток у цілому, а й своє особисте майбутнє. Формування стратегії розвитку соціально-економічного стрибка сьогодні передбачає залучення додіалогуширокого загалу суспільства, на основі взаємодії громадських об’єднань з органами державного управління, які можуть брати на себе зобов’язання та ставити цілі з системного розвитку громад та держави (суспільства) в цілому, у відповідності до конкретного етапу розвитку, намічених цілей та еволюційного бачення майбутнього.

Як показує історія негативних процесів, що видаються політиками, тільки-но тільки вони приходять до управління державою (за роки незалежності), за реформи видаються відірвані заходи та зміна назви державних інститутів; таким чином, жодна політична сила одноособово не змогла сформувати позитивну динаміку соціально-економічних процесів, втілити прогресивні концепції змін. Фактично за всю історію незалежності Україну кидало з однієї крайності до іншої, через суб’єктивне бачення „можновладцями„ процесу розвитку, а фактично їх боротьби за переділ фінансових і матеріальних активів.

Громадянська спільнота потребує (а фактично вимагає), у відповідності до динаміки/тенденції (позитив чи негатив), виявити зв’язок з конкретними управлінськими рішеннями відповідних гілок влади і результатами (показниками) розвитку України за всі роки незалежності, на основі глибокого аналізу. Та відштовхуючись від логіки розвитку суспільства й кращих рис національної системи цінностей народу України, сформувати нову динамічну модель розвитку України, з урахуванням інтересів та забезпечення розвитку усіх національностей, які мешкають на території України.

1.3. Місцеве самоуправління– елемент розвитку громадянського суспільства

Соціально-економічний прогрес, розвиток свідомості громадян, посилення їх відповідальності за майбутнє громади, регіону, держави потребує перегляду відносин на рівні „громадянин – громада – регіон – країна". Український народ і в умовах відсутності центрального управління не раз відповідав на історичні виклики, доводячи свою життєздатність та здатність формувати гармонійне середовище. Ні зовнішні загрози, ні внутрішні негаразди, не змогли зупинити волю народу, тим самим довівши світові внутрішню спроможність до самоуправління.

НАРОДНА ІНІЦІАТИВАвизначає мету – як складову суспільного діалогу формування нового бачення розвитку місцевого самоуправління, де ключову роль у забезпеченні самодостатності життя громади будуть відігравати ГО та сама громада. З розбудовою стратегічного бачення розвитку та облаштування (забезпечення) життя громадян України на основі останніх досягнень світової науки та технологій, на основі соціально-економічного стрибка.

Діалог центрального управління з громадянським суспільством актуалізує розвиток наявних та появу нових форм забезпечення фінансово-економічної автономії, що вимагає:

•Подальший розвиток місцевого самоврядування та створення системи контролю, на основі СІПК (див.2.2), де необхідно передбачити впровадження процедури ротації керівництва/керівника територіальної громади у випадку його неспроможності забезпечити розвиток та функціонування громади;

НАРОДНА ІНІЦІАТИВА вважає, що народ України готовий брати на себе відповідальність і краще знає свої потреби. Тому настав час на первинному рівні переглянути систему самоуправління та передати управління життям громади до громадян їх ГО. Також передбачити право їх на створення асоціацій (об’єднань) громад як основи розвитку системи життєвого забезпечення мешканців сільських населених пунктів відповідними послугами, ліквідувавши сільські ради;

•Активізація ініціативи членів громади з впровадження економічних, соціальних, екологічних, технологічних та інфраструктурних проектів, зокрема на основі споживчої кооперації з активним розвитком виробничої та обслуговуючої:

стимулювати появу різноманітних форм господарювання як основи становлення економічного життя сільської громади;

сформувати коопераційне середовище:

- по-перше, як основу зростання продуктивності праці;

-по-друге, як напрямок диверсифікації й оптимізації виробництва сільських підприємств (від індивідуального – приватне подвір’я,фермерське господарство – до агропромислових товариств, від виробництва – до переробки), адаптованих до сучасних потреб (індивідуалізація) попиту;

- по-третє, зменшення ризиків сільськогосподарського виробництва, через формування чітких правил функціонування державного регуляторацієї сфери національної економіки;

розвивати спеціалізацію сільськогосподарських підприємств, від поля до створення брендової продукції. В основу покласти використання світової тенденції індивідуалізації та екологізації споживання (спеціалізація підприємств, в залежності від масштабу й умов господарювання);

•Формування системи підтримки та механізмів фінансування малих інноваційно-економічних проектів на регіональному рівні, як з боку відповідних державних, так і приватних фінансових інститутів, за сприяння міжнародної спільноти;

•Розробку моделі розвитку/облаштування міст, селищ, їх інфраструктури тощо, з урахуванням досягнень сучасних технологій та національних традицій;

•Впровадження механізмів екологізації житла та збереження навколишнього середовища населених пунктів (де проживають громадяни України), всього природнього середовища, з опорою на принципи екологічного виховання – підтримання цих змін відповідними законодавчими нормами.

•Розбудова надсучасної інфраструктури, впровадження досягнень вітчизняної та світової науки.

1.4. ГО й правоохоронна система: боротьба з корупцією та злочинністю

Громадянське суспільство усвідомлює, що в основі становлення системи корупції в України стала непрозора система становлення ринкових відносин. Де „можновладці" були зацікавлені в переході загальнонародної власності до наближених осіб як основи збереження власного впливу («влади") в Україні.

На сучасному етапі розвитку суспільства система корупції охоплює всі сфери життя і живиться кланово-олігархічною системою. Яка головною умовою свого панування при фактичному її злитті з державним апаратом вважає за необхідне збереження наявних викривлених суспільних відносин. КОС дозволила олігархічним сім’ям побудувати неефективну, кланово-олігархічну модель суспільних відносин (при тому, що вона не передбачена Конституцією України, Законами України) та зберігати механізм перерозподілу більшої частини національного багатства на свою користь.

Частина таким чином отримуваних ресурсів спрямовується на підкуп політиків, керівників публічних органів управління, тим самим консервуючи не тільки панівний статус невеликої частини суспільства, а й гальмуючи, не допускаючи національний і соціально-економічний прогрес. Хоча наявна система панування є загрозою і для самих «кланів" та служить основою для збурення суспільства, періодичних потрясінь.

Завдання ГО і всього суспільства – сформувати чітку систему контролю за економічними змінами на основі соціально-економічного стрибка як основи успішної боротьби з кланами і системою корупції. Для цього НАРОДНА ІНІЦІАТИВА вважає за необхідне:

По-перше, корінним чином, відповідно до потреб, внести зміни до Законодавства України, де передбачити норми, які б при відборі на керівні посади органів публічного управління(ОПУ) не допускали представників кланово-олігархічного середовища.

По-друге, створити власну систему перевірки інформацій щодо корупційних дій тих чи інших посадових осіб, депутатів усіх рівнів та джерел фінансування політичних партій, а перед цим довести до логічного завершення формування прозорої системи реєстрації власності в державі та декларування статків за кордоном фізичними та юридичними особами України.

По-третє, повну амністію для підприємницького середовища (за винятком осіб, які причетні до фінансування антиукраїнських угруповань), при сплаті мінімального податку (10-20% – та сума, яка стимулюватиме вихід бізнес-підприємницького середовища з тіні), після чого провести системний аудит всього бізнес-середовища на відповідність їх статків, майна (рахунків, інвестицій – як у країні, так і за кордоном), із залученням експертів з ГО та за сприяння міжнародних організацій. На основі такого відкритого процесу перевірки на порушників накласти штрафні санкції в сумі, яка б перевищувала 70-80% активів їх власників.

По-четверте, при проведенні податкової реформи передбачити законодавчий механізм перевірки законності статків усіх громадян України на відповідність їх наявним майновим статкам (нерухомість, рахунки в банках, поточні витрати) сплачених податків. У випадку невідповідності такі громадяни не повинні займатися політичною діяльністю, бути на державних посадах та сплатити податок у сумі 10-20% від оціночної вартості не задекларованого майна, рахунків.

По-п’яте, законодавчо передбачити, що фізичні та юридичні особи можуть мати компанії в офшорних зонах тільки у випадку ведення економічної діяльності у виключній економічній зоні третіх країн.

По-шосте, передбачити приватизацію державного майна:

– резидентами України (фізичними і юридичними особами), якщо вони можуть довести, що можуть успішно управляти відповідними об’єктами і мають проекти з розвитку та інвестиційні програми;

– нерезидентами, стратегічними інвесторами (заборонити офшорним компаніям брати участь у приватизації), під жорсткі обов’язкові конкретні інвестиційні проекти за встановлений період часу.

У випадку невиконання взятих на себе зобов’язань передбачити штрафні санкції, які б перевищували оціночну вартість приватизованого майна в 1,5 — 2 рази, з правом держави повернути особі приватизований об’єкт, компенсувавши суб’єкту приватизації внесену суму.

юридично-правова система Українипотребує перегляду з боку науковців та практиків юридичної сфери і так само постійної уваги громадської спільноти (співдружностіГО) й постійного діалогу з гілками державного управління. Тому НАРОДНА ІНІЦІАТИВА пропонує створити постійно діючу комісію провідних правників України (ПКПУ), за участі ГО, яка б моніторила стан правової системи та мала би право розробляти й подавати до ВР проекти Законів України.

ГО вимагають від ВР України, Президента України терміново відсторонити від посад осіб, які дискредитували себе та не здатні служити (якісно надавати адміністративні послуги) народові України та перестати формувати керівний склад ОДУ й ОМС за рахунок осіб із власного оточення та наближених до керівників органів державного управління чи осіб, які не мають на момент призначення українського громадянства. Передбачивши систему прозорих механізмів відбору професійних службовців:

терміново розпочати підготовку професійних державних службовців на основі принципово нових вимог та рекомендацій незалежних ГО. Дл

www.sexy-online.ru/www.shablony.info