Соціально-християнська партiя

Мовою науки з нами розмовляе Господь Бог.

ПРОГРАМА - СОЦІАЛЬНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ


Затверджено

на Установчих зборах

Соціально-Християнської Партії

Протокол №1

від "19" березня 2004 р.

 

 

 

 

 

 

Затверджено

із змінами та доповненнями на І з’їзді

Соціально-Християнської партії

Протокол № 04/05

від 15.05.2005

 Затверджено

із змінами та доповненнями на VII з’їзді

Соціально-Християнської партії

Протокол № 01/10

від 21.08.2010


програма

Соціально-Християнської Партії

м. Київ – 2010 р.


Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія (СХП) – це по­лі­тич­на пар­тія од­но­ду­м­ців, які до­б­ро­ві­ль­но, за по­кли­ком се­р­ця та ро­зу­му, взя­ли на се­бе від­по­ві­да­ль­ність за сьо­го­ден­ня та май­бу­т­нє Укра­ї­ни, вба­ча­ю­чи мо­ж­ли­вість удо­ско­на­ли­ти суспільст­во че­рез ре­а­лі­за­цію іде­о­ло­гі­ч­них за­сад на­ро­до­влад­дя, за­про­ва­джен­ня в усі сфе­ри су­с­пі­ль­но­го жит­тя хри­с­ти­ян­сь­ких цін­но­с­тей.

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія пра­г­не бу­ду­ва­ти Укра­ї­ну як де­мо­к­ра­ти­ч­ну європейську дер­жа­ву , в якій гі­д­но, ми­р­но і в умо­вах до­б­ро­бу­ту жи­ти­муть усі її гро­ма­дя­ни – рі­в­но­пра­в­ні не­за­ле­ж­но від на­ці­о­на­ль­но­с­ті, су­с­пі­ль­но­го ста­ну та віро­спо­ві­дан­ня.

Ви­хо­дя­чи з іс­то­ри­ч­но­го до­сві­ду Укра­ї­н­сь­ко­го На­ро­ду та су­час­ної міжнарод­ної прак­ти­ки, Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія від­сто­ює та­кі за­са­д­ни­чі прин­ци­пи:

·лю­бов до Ба­ть­кі­в­щи­ни та ві­ра в Бо­га, утве­р­джен­ня тра­ди­цій­них християн­сь­ких цін­но­с­тей;

·со­ці­а­ль­но орі­є­н­то­ва­на ри­н­ко­ва еко­но­мі­ка;

·на­ці­о­на­ль­не і ду­хо­в­не від­ро­джен­ня Укра­ї­н­сь­ко­го На­ро­ду і роз­ви­ток само­бу­т­но­с­ті укра­ї­н­ців та ство­рен­ня по­лі­тич­ної на­ції як ос­но­ви кон­со­лі­да­ції сус­пі­ль­с­т­ва;

·со­ці­а­ль­на зла­го­да укра­ї­н­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва.

Ми ба­чи­мо в сво­їх ла­вах усіх,

хто ро­зу­міє ни­ні­ш­нє ста­но­ви­ще Укра­ї­ни, пра­г­не рі­шу­чих

по­лі­тич­них, еко­но­мі­ч­них, ду­хо­в­них і со­ці­а­ль­них змін.

І. МЕ­ТА СХП

На­шою по­лі­тич­ною ме­тою є:

по­бу­до­ва в Укра­ї­ні правового гро­ма­дян­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва європейського типу, в яко­му знай­дуть вті­лен­ня цін­но­с­ті хри­с­ти­ян­сь­ко­го вчен­ня со­ці­а­ль­ної спра­ве­д­ли­во­с­ті. Лю­ди­на має бу­ти ві­ль­ною у ви­бо­рі цін­ні­с­них орі­є­н­ти­рів для фо­р­му­ван­ня сво­єї осо­би­с­то­с­ті та у ви­бо­рі про­фе­сій­ної ді­я­ль­но­с­ті;

ду­хо­в­не від­ро­джен­ня Укра­ї­ни на за­са­дах тра­ди­цій­них хри­с­ти­ян­сь­ких цінно­с­тей, по­ши­рен­ня мо­ра­ль­но-­ети­ч­них прин­ци­пів хри­с­ти­ян­с­т­ва на громадсько-­по­лі­ти­ч­ні вза­є­ми­ни;

роз­бу­до­ва та змі­ц­нен­ня на­ці­о­на­ль­ної без­пе­ки як не­од­мін­ної умо­ви політич­но­го, еко­но­мі­ч­но­го та ду­хо­в­но­го по­сту­пу, кон­со­лі­да­ції Укра­ї­н­сь­кого На­ро­ду, під­не­сен­ня йо­го до­б­ро­бу­ту, утве­р­джен­ня де­мо­к­ра­ти­ч­но­го ла­ду, становлен­ня со­ці­а­ль­ної спра­ве­д­ли­во­с­ті та роз­ви­т­ку гро­ма­дян­сь­ко­го суспільства;

за­хист гі­д­но­с­ті та без­пе­ки лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на згі­д­но з пра­ва­ми й свобода­ми‚ від­по­ві­д­но Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни‚ За­га­ль­ної де­кла­ра­ції прав лю­ди­ни ОО­Н‚ ін­ших пра­во­вих норм;

про­па­гу­ван­ня ідеї об’­єд­нан­ня в Укра­ї­ні Пра­во­сла­в­них Це­р­ков у єди­ну Помі­с­ну Укра­ї­н­сь­ку Пра­во­сла­в­ну Це­р­к­ву та єд­нан­ня всіх на­ці­о­на­ль­них християн­сь­ких Це­р­ков Укра­ї­ни в ім’я про­цві­тан­ня Укра­ї­н­сь­ко­го На­ро­ду, злагоди та спів­пра­ці всіх кон­фе­сій і ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій на бла­го Укра­ї­ни.

Пар­тія ви­сту­пає за:

бе­з­у­мо­в­не вер­хо­вен­с­т­во пра­ва;

не­ухи­ль­не до­три­ман­ня Кон­сти­ту­ці­ї. Ні­які по­си­лан­ня на об’­єк­ти­в­ні обстави­ни не мо­жуть ви­зна­ва­ти­ся пе­ре­ко­н­ли­ви­ми при не­ви­ко­нан­ні конституцій­них норм;

вті­лен­ня в жит­тя прин­ци­пу па­р­ла­ме­н­та­ри­з­му;

за­без­пе­чен­ня ба­ла­н­су гі­лок вла­ди, від­кри­то­с­ті та про­зо­ро­с­ті їх дій;

ді­є­вий гро­мад­сь­кий ко­н­т­роль за ді­я­ль­ні­с­тю вла­ди, за вдо­с­ко­на­лен­ням зако­но­дав­ст­ва, яке на­да­ва­ти­ме пра­во гро­мад­сь­ким ор­га­ні­за­ці­ям со­лі­да­р­но вплива­ти на по­лі­тич­не жит­тя кра­ї­ни, ре­гі­о­нів, окре­мих гро­мад;

ак­ти­в­ну роль проф­спі­лок у від­сто­ю­ван­ні прав на­й­ма­них пра­ців­ни­ків, за на­дан­ня їм пра­ва за­ко­но­да­в­чої іні­ці­а­ти­ви;

при­йн­ят­тя но­во­го за­ко­но­дав­ст­ва про мі­с­це­ве са­мо­вря­ду­ван­ня у відповідно­с­ті з усі­ма ви­мо­га­ми Єв­ро­пей­сь­кої Ха­р­тії мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня, за роз­ши­рен­ня фі­нан­со­вої, еко­но­мі­ч­ної йо­го са­мо­стій­но­с­ті, фо­р­му­ван­ня держав­но­го бю­дже­ту по прин­ци­пу "з ни­зу до вер­ху”, зро­с­тан­ня пи­то­мої ва­ги мі­с­це­вих по­да­т­ків і збо­рів у стру­к­ту­рі опо­да­т­ко­ву­ван­ня, га­ра­н­тії для комунальної вла­с­но­с­ті;

ста­но­в­лен­ня спра­в­ді ві­ль­них, не­за­ле­ж­них за­со­бів ма­со­вої ін­фо­р­ма­ції, як од­но­го з най­більш ді­є­вих ме­ха­ні­з­мів, що пе­ре­шко­джа­ють зло­вжи­ван­ням у всіх сфе­рах су­с­пі­ль­но­го жит­тя.

Ста­но­в­лен­ня де­мо­к­ра­ти­ч­ної, пра­во­вої, від­по­ві­да­ль­ної пе­ред су­с­пі­ль­с­т­вом і під­ко­н­т­ро­ль­ної йо­му вла­ди при­зве­де до ре­а­лі­за­ції ду­хо­в­но­го, еко­но­мі­ч­но­го поте­н­ці­а­лу укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду, до ре­а­лі­за­ції най­с­мі­ли­ві­ших очі­ку­вань і сподівань, за­ра­ди яких ви­бу­до­ву­єть­ся не­за­ле­ж­на Укра­ї­на.

ІІ. ІДЕ­О­ЛО­ГІ­Ч­НІ ЗА­СА­ДИ

Іде­о­ло­гія СХП ґру­н­ту­єть­ся на іде­ях хри­с­ти­ян­сь­ко­го ві­ро­вчен­ня, де­мо­к­ра­тії, іде­а­лах гу­ма­ні­з­му, на кон­це­п­ції ста­ло­го роз­ви­т­ку сві­то­вої еко­но­мі­ки.

Центром на­шої фі­ло­со­фії є лю­ди­на, що ство­ре­на за об­ра­зом Бо­жим.

Тіль­ки ві­ль­на лю­ди­на мо­же про­ти­ста­ви­ти свою во­лю, свій ро­зум вла­с­ним і су­с­пі­ль­ним не­га­ра­з­дам, за бла­го­сло­вен­ням Бо­жим утве­р­ди­ти су­с­пі­ль­ний порядок. Ві­ль­на лю­ди­на не бай­ду­жа до бли­ж­ньо­го, до про­блем су­с­пі­ль­с­т­ва, сере­до­ви­ща про­жи­ван­ня, то­му її фо­р­му­ван­ня є най­ва­ж­ли­ві­шим за­вдан­ням усіх су­с­пі­ль­них ін­сти­ту­тів - сі­м’ї, Це­р­к­ви, дер­жа­ви, на­ці­ї.

Жи­во­т­во­р­чим осе­ре­д­ком будь-­яко­го су­с­пі­ль­с­т­ва є сі­м’я. Це ін­сти­тут, де збе­рі­га­ють­ся і пе­ре­да­ють­ся но­вим по­ко­лін­ням кра­щі на­род­ні тра­ди­ції, дух націо­на­ль­ної і сві­то­вої куль­ту­ри, за­кла­да­ють­ся цін­но­с­ті й но­р­ми мо­ра­лі, вихову­єть­ся лю­бов до сво­єї дер­жа­ви.

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія зма­гає за хри­с­ти­ян­сь­кий по­ступ Укра­ї­ни, а са­ме:

спря­му­ван­ня дер­жа­в­ної по­лі­ти­ки на по­ши­рен­ня в укра­ї­н­сь­ко­му су­с­пі­ль­с­т­ві гу­ма­ні­с­ти­ч­них хри­с­ти­ян­сь­ких іде­а­лів;

ство­рен­ня умов для ду­хо­в­ної осві­ти мо­ло­ді та спе­ці­а­ль­ної бо­го­слов­сь­кої осві­ти зо­к­ре­ма;

по­в­но­пра­в­не пред­ста­в­ни­ц­т­во на­ці­о­на­ль­них Це­р­ков у єв­ро­пей­сь­ких і світових ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­ці­ях;

за­до­во­лен­ня по­треб ві­ру­ю­чих вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ців Зброй­них Сил Укра­ї­ни че­рез ство­рен­ня Слу­ж­би вій­сь­ко­во­го ду­ш­па­с­ти­рю­ван­ня (СВД);

заборони поширення через телебачення та інші засоби інформації культу насильства, аморальності, жорстокості та реклами алкоголю, тютюну, а також легалізацію легких наркотиків.

III. СО­ЦІ­А­ЛЬ­НА ПО­ЛІ­ТИ­КА

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія вва­жає, що тіль­ки на­яв­ність чі­т­ких соціаль­них орі­є­н­ти­рів, ус­ві­до­м­лен­ня ме­ти еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку мо­же спонука­ти су­с­пі­ль­с­т­во під­три­ма­ти дії вла­ди в на­пря­м­ку по­бу­до­ви со­лі­да­р­но­го гро­ма­дян­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва.

По­лі­ти­ка Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­кої Пар­тії в со­ці­а­ль­ній сфе­рі ба­зу­єть­ся на:

стра­те­гі­ч­них за­вдан­нях пар­тії в по­бу­до­ві гро­ма­дян­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва;

орі­є­н­та­ції на Лю­ди­ну як ви­зна­ча­ль­ну су­с­пі­ль­ну цін­ність і ос­но­в­ну ме­ту про­гре­су люд­с­т­ва;

осо­б­ли­во­с­тях со­ці­а­ль­но-­еко­но­мі­ч­но­го ста­ну та пе­р­с­пе­к­тив роз­ви­т­ку Укра­ї­ни;

ста­н­да­р­тах Про­гра­ми роз­ви­т­ку ОО­Н.

СХП спи­ра­ю­чись на су­с­пі­ль­ні по­тре­би і очі­ку­ван­ня, на­у­ко­ві роз­ро­бки укра­ї­н­сь­ких вче­них, ста­н­да­р­ти гро­ма­дян­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва від­сто­ює на­сту­п­ну си­с­те­му со­ці­а­ль­них пріо­ри­те­тів:

роз­ши­рен­ня ри­н­ку пра­ці;

під­ви­щен­ня мі­ні­ма­ль­ної пла­т­ні;

пе­ре­гляд си­с­те­ми пе­н­сій­них ви­плат;

отри­ман­ня ме­ди­ч­ної до­по­мо­ги;

бу­ді­в­ни­ц­т­во жи­т­ла;

роз­ви­ток осві­ти;

со­ці­а­ль­ні по­тре­би вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ців

турбота про материнство та сім’ю;

розширення прав та свобод громадян;

соціальний захист бідних.

Роз­ши­рен­ня ри­н­ку пра­ці при­зве­де до ско­ро­чен­ня рі­в­ня без­ро­біт­тя, припинить ма­со­ву тру­до­ву мі­г­ра­цію, ство­рить умо­ви для са­мо­ре­а­лі­за­ції осо­би. Для цьо­го не­об­хід­но:

всі­ля­ко спри­я­ти на за­ко­но­да­в­чо­му рі­в­ні, на рі­в­ні ви­ко­нав­чих стру­к­тур роз­ви­т­ку ма­ло­го та се­ре­д­ньо­го під­при­єм­ни­ц­т­ва, в то­му чи­с­лі на се­лі, СХП вважає пред­ста­в­ни­ків цьо­го се­к­то­ру еко­но­мі­ки ос­но­вою со­ці­а­ль­ної ста­бі­ль­но­с­ті в кра­ї­ні. За­хист їх прав – ге­не­ра­ль­на лі­нія со­ці­а­ль­ної по­лі­ти­ки пар­тії;

га­ра­н­ту­ва­ти ро­бо­чі мі­с­ця ви­пу­с­к­ни­кам дер­жа­в­них уч­бо­вих за­кла­дів;

ство­рю­ва­ти ши­ро­ку ме­ре­жу центрів, ку­р­сів, шкіл по пе­ре­під­го­то­в­ці кваліфі­ко­ва­них ка­д­рів.

Під­ви­щен­ня мі­ні­ма­ль­ної пла­т­ні до про­жи­т­ко­во­го рі­в­ня, да­лі – до встановлен­ня до­лі пла­т­ні у со­бі­ва­р­то­с­ті про­ду­к­ції на рі­в­ні єв­ро­пей­сь­ких кра­їн. Це ство­рить умо­ви для до­стой­но­го жит­тя са­мо­го пра­ців­ни­ка, йо­го сі­м’ї, забезпе­чить не­об­хід­ні ви­тра­ти на осві­ту, здо­ро­в’я, со­ці­а­ль­ні по­тре­би. Ви­со­ка ва­р­тість ро­бо­чої си­ли – за­по­ру­ка ди­на­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку вну­т­рі­ш­ньо­го ри­н­ку.

Пе­ре­гляд си­с­те­ми пе­н­сій­них ви­плат, роз­мір яких має за­ле­жа­ти від трудово­го ста­жу та умов пра­ці; не­до­пу­с­ти­мий над­мі­р­ний роз­рив між рі­в­ня­ми пе­н­сій. Під­три­му­є­мо пе­ре­хід на три­рі­в­не­ву стру­к­ту­ру її фо­р­му­ван­ня: со­лі­да­р­на (за­га­ль­на, га­ра­н­то­ва­на для всіх) – від­ра­ху­ван­ня під­при­ємств, уста­нов – осо­би­с­ті від­ра­ху­ван­ня. Мі­ні­ма­ль­на ді­ю­ча пе­н­сія має від­по­ві­да­ти про­жи­т­ко­во­му мінімуму.

До­три­ман­ня кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва лю­ди­ни на отри­ман­ня ме­ди­ч­ної допомо­ги не­за­ле­ж­но від її май­но­во­го ста­ну та від фо­р­ми вла­с­но­с­ті лі­ку­ва­ль­но­го за­кла­ду. Під­три­му­ва­ти роз­ви­ток при­ва­т­ної ме­ди­ци­ни. Су­во­рий ко­н­т­роль держави за ці­на­ми на за­га­ль­но­вжи­ва­ні ме­ди­ка­ме­н­ти. Вста­но­в­лен­ня пла­т­ні медпра­ці­в­ни­кам не ниж­че се­ре­д­ньо­го рі­в­ня по кра­ї­ні

Ши­ро­ко прак­ти­ку­ва­ти у всіх ре­гі­о­нах Укра­ї­ни бу­ді­в­ни­ц­т­во жи­т­ла в кре­дит та під за­ста­ву, на­да­ва­ти зна­ч­ні піль­ги мо­ло­дим сі­м'ям, спри­я­ти ство­рен­ню об'єд­нань вла­с­ни­ків жи­т­ла, на­да­ва­ти їм ши­ро­кі по­в­но­ва­жен­ня по ко­н­т­ро­лю за які­с­тю ко­му­на­ль­них по­слуг.

Ак­ти­в­но орі­є­н­ту­ва­ти гро­мад­сь­ку ду­м­ку на ус­ві­до­м­лен­ня пер­шо­че­р­го­во­с­ті роз­ви­т­ку всіх рі­в­нів осві­ти як єди­но мо­ж­ли­во­го фу­н­да­ме­н­ту роз­ви­т­ку України в ці­ло­му і ко­ж­но­го її гро­ма­дя­ни­на зо­к­ре­ма. Тіль­ки осві­та, роз­ви­ток на її ос­но­ві на­у­ки, а на їх ба­зі пріо­ри­те­т­них га­лу­зей еко­но­мі­ки та но­вих форм орга­ні­за­ції со­ці­а­ль­но­го жит­тя мо­жуть за­без­пе­чи­ти Укра­ї­ні гі­д­не мі­с­це у сві­ті. Для цьо­го:

ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги за­ко­но­дав­ст­ва що­до фі­нан­су­ван­ня осві­ти та на­у­ки; залу­ча­ти до їх фі­нан­су­ван­ня при­ва­т­ний ка­пі­тал;

ство­рю­ва­ти на­дій­ну ма­те­рі­а­ль­но-­те­х­ні­ч­ну ба­зу в сфе­рі дер­жа­в­ної осві­ти, до­би­ва­ти­ся її су­ціль­ної ком­п'ю­те­ри­за­ції, пер­шо­че­р­го­во – в сіль­сь­кій мі­с­це­во­с­ті;

роз­ро­би­ти на­ці­о­на­ль­ну про­гра­му осві­ти з ура­ху­ван­ням ви­мог ХХI століття з но­ви­ми цін­ні­с­ни­ми орі­є­н­та­ці­я­ми: на­ці­о­на­ль­ною елі­тою по­ви­нні ста­ти вче­ні і конс­тру­к­то­ри, вчи­те­лі і ме­ди­ки, ар­ти­с­ти і пись­мен­ни­ки.

Осо­б­ли­вої ува­ги по­тре­бу­ють со­ці­а­ль­ні по­тре­би вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ців. Підтри­му­ю­чи не­об­хід­ність гли­бо­кої вій­сь­ко­вої ре­фо­р­ми, чі­т­кої обо­рон­ної конце­п­ції Укра­ї­ни з огля­ду на між­на­ро­д­ні ре­а­лії, СХП ви­знає як пер­шо­че­р­го­ві за­вдан­ня:

за­без­пе­че­ність вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ців жи­т­лом;

ство­рен­ня ме­ре­жі за­кла­дів по пе­ре­під­го­то­в­ці вій­сь­ко­вих до умов цивільно­го жит­тя.

СХП ус­ві­до­м­лює, що ви­рі­шен­ня со­ці­а­ль­них про­блем та до­ся­г­нен­ня високо­го рі­в­ня жит­тя на­се­лен­ня Укра­ї­ни мо­ж­ли­ві ли­ше за умов ус­пі­ш­но­го розви­т­ку еко­но­мі­ки і ефе­к­ти­в­но­го фу­н­к­ці­о­ну­ван­ня від­по­ві­да­ль­ної пе­ред сво­ї­ми гро­ма­дя­на­ми де­мо­к­ра­ти­ч­ної дер­жа­ви.

IV. РОЗ­ВИ­ТОК ЕКО­НО­МІ­КИ

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія ба­зує свою еко­но­мі­ч­ну по­лі­ти­ку на послі­до­в­но­му до­три­ман­ні пріо­ри­те­тів ду­хо­в­но­с­ті та со­ці­а­ль­ної спрямованості люд­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті у еко­но­мі­ці Укра­ї­ни. Осо­ба, яка дотримуєть­ся хри­с­ти­ян­сь­ких, па­т­рі­о­ти­ч­них та гу­ма­ні­с­ти­ч­них за­сад, спромож­на ці­ну­ва­ти, бе­ре­г­ти і за­хи­ща­ти да­ро­ва­не Бо­гом до­вкіл­ля та вибудува­ти сво­єю пра­цею до­ско­на­лу еко­но­мі­ч­ну си­с­те­му, су­с­пі­ль­ний та загаль­но­люд­сь­кий до­б­ро­бут.

СХП від­сто­ює ма­лі та се­ре­д­ні при­ва­т­ні під­при­єм­с­т­ва, які кон­со­лі­ду­ють су­с­пі­ль­с­т­во, спри­я­ють йо­го ста­бі­лі­за­ції та по­сту­пу.

СХП вва­жає, що скла­до­ви­ми еко­но­мі­ч­ної по­лі­ти­ки є:

фу­н­к­ці­о­ну­ван­ня еко­но­мі­ки на ба­зі за­сто­су­ван­ня су­час­них ін­фо­р­ма­цій­них тех­но­ло­гій та си­с­те­м­но­го ком­пле­к­с­но­го під­хо­ду,

зни­жен­ня ре­сур­со- та ене­р­го­єм­но­с­ті ВВП,

ре­а­лі­за­ції прин­ци­пів те­о­рії ста­ло­го роз­ви­т­ку,

га­р­мо­нії ви­ро­б­ни­ц­т­ва з на­вко­ли­ш­нім при­ро­д­ним се­ре­до­ви­щем і збереження йо­го не­ушко­дже­ним для при­йде­ш­ніх по­ко­лінь,

стру­к­ту­р­на пе­ре­бу­до­ва, тех­но­ло­гі­ч­не пе­ре­озбро­єн­ня та оп­ти­мі­за­ції економі­ки з ме­тою зни­жен­ня ма­те­рі­а­ло­мі­с­т­ко­с­ті та ене­р­го­єм­но­с­ті ви­ро­б­ни­ц­т­ва про­ду­к­ці­ї.

Для ре­фо­р­му­ван­ня і за­без­пе­чен­ня ін­те­н­си­в­но­го роз­ви­т­ку еко­но­мі­ки України не­об­хід­но:

– об­ме­жи­ти втру­чан­ня дер­жа­ви в при­ва­т­ну ді­я­ль­ність під­при­ємств і громадян;

– впро­ва­ди­ти ре­гу­лю­ван­ня мо­но­по­ль­них ри­н­ків, не до­зво­ля­ти ство­рен­ня шту­ч­них мо­но­по­лій, за­ко­но­да­в­чо під­три­ма­ти від­кри­ту кон­ку­ре­н­цію та пра­ви­ла еко­но­мі­ч­ної зма­га­ль­но­с­ті;

– ство­ри­ти ци­ві­лі­зо­ва­ний ри­нок пра­ці, об­ме­жи­ти мо­но­по­лізм пра­це­да­в­ців;

– по­си­ли­ти ро­лі дер­жа­ви у ре­гу­лю­ван­ні еко­но­мі­ч­них та со­ці­а­ль­них процесів;

– під­три­м­ка дер­жа­вою на­ці­о­на­ль­но­го ви­ро­б­ни­ка, те­р­мі­но­ве роз­ро­б­лен­ня та при­йн­ят­тя за­хо­дів по по­м'я­к­шен­ню не­га­ти­в­но­го впли­ву всту­пу Укра­ї­ни до Світо­вої Ор­га­ні­за­ції То­р­гі­в­лі;

– при­йн­ят­тя но­во­го По­да­т­ко­во­го ко­де­к­су, який по­ви­нен сти­му­лю­ва­ти розви­ток іні­ці­а­ти­ви та під­при­єм­ни­ц­т­ва;

– до­ве­ден­ня до­лі зар­пла­ти у стру­к­ту­рі со­бі­ва­р­то­с­ті про­ду­к­ції до європейсько­го рі­в­ня.

За­по­ру­кою ус­пі­ху еко­но­мі­ч­них пе­ре­тво­рень є по­єд­нан­ня:

– по­-пе­р­ше, діє­зда­т­но­го, че­с­но­го від­кри­то­го, ле­га­ль­но­го ка­пі­та­лу, захищено­го від по­бо­рів i са­мо­уп­рав­с­т­ва ко­рум­по­ва­но­го чи­но­в­ни­ц­т­ва;

– по­-дру­ге, си­ль­ної, ефе­к­ти­в­ної, іде­о­ло­гі­ч­но не за­а­н­га­жо­ва­ної дер­жа­ви, віль­ної у ви­бо­рі сво­єї стра­те­гії від ви­зна­ча­ль­но­го (в пе­р­шу чер­гу від міжнародних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій) впли­ву ззо­в­ні;

– по­-тре­тє, вла­с­ної ін­те­ле­к­ту­а­ль­ної та на­у­ко­во-­те­х­ні­ч­ної ба­зи, які необхідно всі­ля­ко під­три­му­ва­ти і за­охо­чу­ва­ти.

Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи гео­по­лі­ти­ч­не ста­но­ви­ще Укра­ї­ни не­об­хід­но всі­ля­ко розви­ва­ти транс­по­р­т­ні ко­ри­до­ри, які б зв'я­зу­ва­ли Єв­ро­пу та Азію, Пів­ніч та Пів­день Єв­ра­зі­ї. За­лу­ча­ти до їх бу­ді­в­ни­ц­т­ва, до ство­рен­ня та екс­плу­а­та­ції сучас­ної ін­фра­стру­к­ту­ри іно­зе­м­ний ка­пі­тал.

В еко­но­мі­ч­ній по­лі­ти­ці СХП бу­де до­ма­га­ти­ся, щоб Укра­ї­на ста­ла державою з ди­ве­р­си­фі­ко­ва­ною, про­ми­с­ло­во-­ро­з­ви­не­ною еко­но­мі­кою на ба­зі ви­со­ких тех­но­ло­гій.

V. По­лі­ти­ка в сфе­рі куль­ту­ри

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія під­три­мує та­кі прин­ци­по­ві по­ло­жен­ня куль­ту­р­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні:

– за­ко­но­да­в­ча під­три­м­ка роз­ви­т­ку куль­ту­ри та до­три­ман­ня від­по­ві­д­них зако­нів та по­ста­нов;

за­без­пе­чен­ня бю­дже­т­но­го фі­нан­су­ван­ня ми­с­те­ць­ких за­кла­дів;

при­йн­ят­тя "За­ко­ну про ме­це­нат­с­т­во”, зві­ль­нен­ня від опо­да­т­ку­ван­ня части­ни при­бу­т­ку фі­зи­ч­них і юри­ди­ч­них осіб, яка пе­ре­да­єть­ся з бла­го­дій­ною ме­тою на роз­ви­ток куль­ту­ри,

зві­ль­нен­ня від опо­да­т­ку­ван­ня укра­ї­н­сь­кої гу­ма­ні­та­р­ної про­ду­к­ції та закла­дів куль­ту­ри, на­ці­о­на­ль­них за ста­ту­сом;

за­ко­но­да­в­че вре­гу­лю­ван­ня від­по­ві­да­ль­но­с­ті за про­па­га­н­ду по­рно­г­ра­фії та на­си­ль­с­т­ва,

ши­ро­ке за­лу­чен­ня гро­мад­сь­ко­с­ті до збе­ре­жен­ня па­м'я­ток іс­то­рії, культури, на­у­ки та при­ро­ди;

під­три­м­ка роз­ви­т­ку куль­ту­ри на­ці­о­на­ль­них мен­шин;

про­ве­ден­ня ре­с­та­в­ра­цій­них ро­біт ре­лі­гій­них хра­мів, пе­ре­да­ча їх у користу­ван­ня ре­лі­гій­ним кон­фе­сі­ям.

Ви­со­кий стан куль­ту­ри, ду­хо­в­но­с­ті укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду за­без­пе­чить не тіль­ки роз­ви­ток її еко­но­мі­ки, але й до­зво­лить Укра­ї­ні по­сі­с­ти до­стой­не мі­с­це се­ред на­ро­дів сві­ту.

VI. СХП та зо­в­ні­ш­ня По­лі­ти­ка

СХП в зо­в­ні­ш­ній по­лі­ти­ці Укра­ї­ни від­сто­ю­ва­ти­ме та­кі прин­ци­пи:

на­ці­о­на­ль­ний ін­те­рес Укра­ї­ни, її на­ро­ду є го­ло­вним, ви­зна­ча­ль­ним при при­йн­ят­ті будь-­якихрі­шень;

по­слі­до­в­не до­три­ман­ня між­на­ро­д­них ак­тів, угод, під­пи­са­них Укра­ї­ною;

не­втру­чан­ня у вну­т­рі­шні спра­ви ін­ших дер­жав;

під­три­м­ка зу­силь між­на­ро­д­но­го спів­то­ва­ри­с­т­ва у спі­ль­них за­хо­дах по дося­г­нен­ню між­на­ро­д­ної без­пе­ки, по бо­ро­ть­бі з за­гро­за­ми що­до неї;

ви­рі­шен­ня по­лі­тич­них про­блем ли­ше по­лі­тич­ни­ми ме­то­да­ми;

ус­ві­до­м­лен­ня вза­є­мо­за­ле­ж­но­с­ті, со­лі­да­р­но­с­ті лю­дей і дер­жав, що існують на од­ній Зе­м­лі;

ви­знан­ня Укра­ї­ни по­в­но­пра­в­ним і са­мо­до­ста­т­нім об’­єк­том між­на­ро­д­них відносин.

СХП на­го­ло­шує на на­сту­п­них на­пря­м­ках у зо­в­ні­ш­ній по­лі­ти­ці Укра­ї­ни:

ви­зна­ю­чи єв­ро­пейську ін­те­г­ра­цію Укра­ї­ни як ге­не­ра­ль­ний на­пря­мок зовні­ш­ньої по­лі­ти­ки, вва­жа­є­мо за пер­шо­че­р­го­ву ме­ту до­ся­г­нен­ня єв­ро­пей­сь­ких ста­н­да­р­тів жит­тя та за­ко­но­дав­ст­ва в са­мій Укра­ї­ні;

все­бі­ч­не роз­ши­рен­ня та змі­ц­нен­ня еко­но­мі­ч­них і куль­ту­р­них сто­су­н­ків із кра­ї­на­ми – су­сі­да­ми; ви­ро­б­лен­ня спі­ль­них по­лі­тич­них по­зи­цій, які не суперечать на­ці­о­на­ль­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни;

ак­ти­в­но роз­ши­рю­ва­ти ко­ло кра­їн – по­те­н­цій­них спо­жи­ва­чів укра­ї­н­сь­ких то­ва­рів та по­слуг (Бли­зь­кий Схід, Пі­в­ден­но­-Схі­д­на Азія, Аф­ри­ка, Ла­тин­сь­ка Аме­ри­ка);

бе­з­у­мо­в­ний за­хист, на­дан­ня все­бі­ч­ної до­по­мо­ги гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни за ко­р­до­ном, не­за­ле­ж­но від ста­ту­су їх пе­ре­бу­ван­ня.

Укра­ї­н­сь­ка дер­жа­ва ста­не ав­то­ри­те­т­ним і ак­ти­в­ним чле­ном сві­то­вої спільно­ти. Її по­лі­ти­ка ра­зом з ін­ши­ми де­мо­к­ра­ти­ч­ни­ми кра­ї­на­ми спрямовуватиметь­ся на за­хист між­на­ро­д­ної без­пе­ки, на до­по­мо­гу ну­ж­ден­ним на­ро­дам, на змі­ц­нен­ня со­лі­да­р­но­с­ті кра­їн і на­ро­дів за кра­ще май­бу­т­нє.

VII. МО­ЛО­ДІ­Ж­НА ПО­ЛІ­ТИ­КА

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія ви­сту­пає за все­бі­ч­ний га­р­мо­ній­ний роз­ви­ток мо­ло­ді, за ство­рен­ня умов для її ін­те­ле­к­ту­а­ль­но­го, куль­ту­р­но­го, фі­зи­ч­но­го і пат­рі­о­ти­ч­но­го ви­хо­ван­ня.

Ви­хо­дя­чи з гу­ма­ні­с­ти­ч­них за­сад, вба­ча­ю­чи в мо­ло­ді май­бу­т­нє кра­ї­ни і наро­ду, Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія пер­шо­че­р­го­ви­ми ба­чить ви­рі­шен­ня таких пи­тань:

прак­ти­ч­ні дії по ре­а­лі­за­ції ос­но­в­них по­ло­жень На­ці­о­на­ль­ної про­гра­ми "Ро­з­ви­т­ку мо­ло­ді”;

все­бі­ч­не роз­ши­рен­ня за­ко­но­да­в­чої ба­зи мо­ло­ді­ж­ної по­лі­ти­ки та впроваджен­ня її в жит­тя;

за­без­пе­чен­ня по­вної за­йня­то­с­ті мо­ло­ді, га­ра­н­то­ва­не за­без­пе­чен­ня ро­бо­ти за фа­хом ви­пу­с­к­ни­кам дер­жа­в­них уч­бо­вих за­кла­дів, спри­ян­ня роз­ви­т­ку молодіж­но­го під­при­єм­ни­ц­т­ва;

дер­жа­в­на до­по­мо­га мо­ло­дим сі­м’ям – ши­ро­ке впро­ва­джен­ня фі­нан­со­вих пільг для при­дбан­ня жи­т­ла, під­ви­щен­ня рі­в­ня ма­те­рі­а­ль­ної до­по­мо­ги на вихован­ня ді­тей;

ство­рен­ня умов для роз­ви­т­ку ма­со­во­го фі­з­ку­ль­ту­р­но­го ру­ху, фі­зи­ч­но­го ста­но­в­лен­ня мо­ло­дого по­ко­лін­ня, про­па­га­н­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя;

спри­ян­ня роз­ви­т­ку мо­ло­ді­ж­них на­ці­о­на­ль­но-­па­т­рі­о­ти­ч­них ор­га­ні­за­цій.

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія зро­бить все для то­го, щоб мо­лодь ма­ла всі умо­ви для отри­ман­ня на­ле­ж­ної фа­хо­вої осві­ти, ква­лі­фі­ко­ва­ної ро­бо­ти, бу­ла соці­а­ль­но за­хи­ще­ною і з пе­р­с­пе­к­ти­вою ди­ви­ла­ся в май­бу­т­нє.

VIII. МЕ­ТА – ДО­Б­РО­БУТ ЛЮ­ДИ­НИ

Для Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­кої пар­тія кі­н­це­вою ме­тою ре­а­лі­за­ції сво­їх прин­ци­пів є Лю­ди­на – як ін­ди­від, су­с­пі­ль­на іс­то­та, ча­с­ти­на при­ро­ди та божес­т­вен­не тво­рін­ня.

Як ін­ди­від лю­ди­на на­ро­джу­єть­ся ві­ль­ною і рі­в­ною у сво­їй гі­д­но­с­ті та пра­вах.

Ві­ль­ною лю­ди­ну ро­бить вла­с­ність – пра­во лю­ди­ни во­ло­ді­ти, користувати­ся та роз­по­ря­джа­ти­ся май­ном, знан­ня­ми, ко­р­по­ра­ти­в­ни­ми правами. Вла­с­ність, за­хи­ще­на за­ко­ном і со­лі­да­р­ною іні­ці­а­ти­вою вла­с­ни­ків, ро­бить лю­ди­ну не­за­ле­ж­ною від дер­жа­ви і чи­но­в­ни­ків, са­мо­стій­ною у вирішен­ні сво­їх осо­би­с­тих про­блем.

На утве­р­джен­ня гі­д­но­с­ті лю­ди­ни по­ви­нна бу­ти зо­рі­є­н­то­ва­на вся діяльність вла­д­них і по­лі­тич­них ін­сти­ту­тів, вся си­с­те­ма ви­хо­ван­ня та культур­на по­лі­ти­ка: лю­ди­на – го­ло­вна цін­ність дер­жа­ви, ко­ж­на лю­ди­на – відпо­ві­да­ль­на за дер­жа­ву. Орі­є­н­та­ція на ви­щі ста­н­да­р­ти ду­хо­в­ної куль­ту­ри лю­ди­ни, на ме­ха­ні­з­ми її утве­р­джен­ня по­ви­нні ста­ти ви­зна­ча­ль­ни­ми у держав­ній по­лі­ти­ці. Гі­д­ність лю­ди­ни, її пра­во на са­мо­іде­н­ти­фі­ка­цію та невтру­чан­ня в осо­би­с­те жит­тя по­ви­нні за­хи­ща­тись всі­єю пра­во­вою ба­зою дер­жа­ви.

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія ви­сту­пає за рі­шу­чу бо­ро­ть­бу з усі­ма соці­а­ль­ни­ми яви­ща­ми, які при­ни­жу­ють гі­д­ність лю­ди­ни та об­ме­жу­ють її права і сво­бо­ди. Та­кі по­нят­тя як без­ро­біт­тя, бі­д­ність, ви­со­ка сме­р­т­ність, кору­п­ція, бю­ро­к­ра­тизм не по­ви­нні ма­ти мі­с­ця у не­за­ле­ж­ній Укра­ї­ні.

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія на­по­ля­гає на бе­з­у­мо­в­но­му ви­ко­нан­ні закрі­п­ле­них у Кон­сти­ту­ції прав і сво­бод лю­ди­ни, ко­т­рі від­по­ві­да­ють традиціям єв­ро­пей­сь­кої де­мо­к­ра­ті­ї.

Як су­с­пі­ль­на іс­то­та лю­ди­на по­ви­нна по­ва­жа­ти пра­ва та сво­бо­ди ін­ших людей. Тіль­ки це по­ро­джує спі­ль­ність лю­дей і га­ра­н­тує їх іс­ну­ван­ня пе­ред приро­д­ни­ми та тех­но­ло­гі­ч­ни­ми за­гро­за­ми.

Пе­р­ві­с­ною, фу­н­да­ме­н­та­ль­ною фо­р­мою та­кої спі­ль­но­ти, яка від­по­ві­дає біоло­гі­ч­ним і со­ці­а­ль­ним по­тре­бам лю­ди­ни є сі­м’я, ро­ди­на. Са­ме в ній закладають­ся ос­но­ви фо­р­му­ван­ня май­бу­т­ньо­го гро­ма­дя­ни­на, йо­го ду­хо­в­ний світ, ети­ч­ні но­р­ми. Ви­хо­ван­ня ди­ти­ни до 6 ро­ків має бу­ти ви­зна­но суспільно корисною пра­цею з за­ра­ху­ван­ням до тру­до­во­го ста­жу і з опла­тою не ни­ж­че про­жи­т­ко­во­го мінімуму.

Від­но­в­лен­ня пре­сти­жу сі­м’ї з тра­ди­цій­ни­ми укра­ї­н­сь­ки­ми цін­но­с­тя­ми – пра­це­люб­с­т­во, ко­ле­к­ти­візм, по­ва­га до ста­р­ших, то­ле­ра­н­т­ність, емо­цій­ність – не­від’­єм­на умо­ва ста­но­в­лен­ня на­ції, по­бу­до­ви на її ос­но­ві мі­ц­ної дер­жа­ви, яка ство­рю­ва­ти­ме всі умо­ви для ві­ль­но­го роз­крит­тя тво­р­чо­го по­те­н­ці­а­лу і ене­р­гії осо­би­с­то­с­ті.

В ра­м­ках Укра­ї­н­сь­кої дер­жа­ви за­без­пе­чу­ють­ся ши­ро­кі мо­ж­ли­во­с­ті для віль­но­го на­ці­о­на­ль­но-­ку­ль­ту­р­но­го роз­ви­т­ку всіх на­ро­дів на її те­ри­то­рії – функці­о­ну­ван­ня шкіл з ви­вчен­ням рі­д­ної мо­ви, на­ці­о­на­ль­них за­со­бів ма­со­вої ін­фо­р­ма­ції, ви­да­в­ництв, те­а­т­рів, фо­ль­к­ло­р­них груп то­що.

Пар­тія спри­я­ти­ме ста­но­в­лен­ню та роз­ви­т­ку со­ці­о­по­лі­сів, які най­бі­ль­ше від­по­ві­да­ють та­ким умо­вам і мо­жуть ста­ти фо­р­мою про­ри­ву Укра­ї­ни в майбутнє, в ко­ло най­більш роз­ви­не­них кра­їн.

Пар­тія під­три­мує со­лі­да­р­ні зу­сил­ля па­т­рі­о­ти­ч­них сил кра­ї­ни по перетворен­ню Укра­ї­ни в си­ль­ну, впли­во­ву се­ред між­на­ро­д­ної спі­ль­но­ти Державу для Лю­ди­ни.

Як скла­до­ва ча­с­ти­на при­ро­ди лю­ди­на му­сить жи­ти у га­р­мо­нії з навколиш­нім се­ре­до­ви­щем, обе­рі­га­ю­чи йо­го як не­від’­єм­ну умо­ву вла­с­но­го іс­ну­ван­ня та до­б­ро­бу­ту на­сту­п­них по­ко­лінь. Ви­хо­дя­чи з то­го, що при­ро­д­ні ре­сур­си, шви­д­кість їх від­тво­рен­ня ма­ють скі­н­че­ні ве­ли­чи­ни, а ур­ба­ні­зо­ва­ний тиск люд­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва на при­ро­ду зро­с­тає за екс­по­не­н­ці­а­ль­ни­ми закона­ми.

Хри­с­ти­ян­сь­кий дух укра­ї­н­сь­ко­го на­ці­о­на­ль­но­го ха­ра­к­те­ру має ста­ти не тіль­ки ос­но­вою по­бу­до­ви де­мо­к­ра­ти­ч­но­го су­с­пі­ль­с­т­ва в Укра­ї­ні, а й слугувати при­кла­дом для фо­р­му­ван­ня прин­ци­пів за­га­ль­но­люд­сь­ких відношень у но­во­му сві­ті.

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія у сво­їй ді­я­ль­но­с­ті зав­жди ке­ру­ва­ти­меть­ся прин­ци­па­ми єв­ро­пей­сь­кої хри­с­ти­ян­сь­кої пар­тії та по­слі­до­в­но від­сто­ю­ва­ти­ме усі­ма за­кон­ни­ми за­со­ба­ми пра­ва і сво­бо­ди гро­ма­дян Укра­ї­ни.

Ми ві­ри­мо, що Хри­с­ти­ян­сь­ке від­ро­джен­ня на­ро­ду Укра­ї­ни у XXI сто­літ­ті ста­не за­по­ру­кою пе­ре­тво­рен­ня на­шої дер­жа­ви в де­мо­к­ра­ти­ч­ну, про­цві­та­ю­чу, ав­то­ри­те­т­ну кра­ї­ну сві­ту.