Соціально-християнська партiя

Мовою науки з нами розмовляе Господь Бог.

СТАТУТ - СОЦІАЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

«___» _______________ 2004 р.

Свідоцтво № _____

Затверджено

на Установчих зборах

Соціально-Християнської партії

Протокол № 1

від «19» березня 2004 р.

Зареєстровано

із змінами та доповненнями

«____» _______________ 2005 р.

Заступник Міністра юстиції

_____________ М.М. Шупеня

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

«____»___________2010 р.

Затверджено

із змінами та доповненнями на І з’їзді

Соціально-Християнської партії

Протокол № 04/05

від «15» травня 2005 р.

 

Затверджено

нову редакцію на VII позарчеговому зїзді

Соціально- Християнської партії

Протокол № 01/2010

від «21» серпня 2010 р.

С Т А Т У Т

Соціально-Християнської Партії

2010 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Соціально-Християнська Партія (надалі «СХП») - є політичною партією, яка діє на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування та на основі спільності інтересів об'єднує громадян України для реалізації мети і завдань, визначених цим Статутом та своєю Програмою.

1.2. Діяльність СХП поширюється на територію всієї України.

1.3. СХП діє на засадах колективності керівництва, рівноправності та взаємоповаги її членів дотримання внутрішньопартійної демократії та дисципліни, взаємоповаги її членів, самоврядування, законності та гласності та відповідно до положень Конституції, законодавства України, цього Статуту та Програми СХП.

1.4. СХП набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, а також печатку зі своїм повним найменуванням, штамп, бланки із своїм найменуванням та власну символіку, зразки яких затверджуються Центральною Радою.

1.5. Символіка СХП реєструється в установленому законом порядку.

1.6. Центральні статутні органи СХП знаходяться у місті Києві вул. Новокостантинівська, 13/10

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ

2.1. Головною метою діяльності СХП є участь у розбудові України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави шляхом участі у виробленні та здійсненні державної політики, формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування через своїх представників, на підставі волевиявлення виборців на засадах християнських принципів моралі та соціальної справедливості.

2.2. Завданнями СХП є сприяння:

·формуванню державної політики через своїх представників в органах державної влади на основі довіри, виявленої Народом України;

·поширенню морально-етичних принципів християнства на громадсько-політичні відносини;

·духовному відродженню України, через утвердження традиційних християнських цінностей;

·становленню та розвитку України як стабільної та демократичної держави;

·пропагуванню ідеї консолідації всіх національних Християнських Церков України в ім`я процвітання українського народу;

·утворенню моральної та чесної влади;

·відстоюванню пріоритету прав людини над правами класу, нації, держави;

·створенню соціально-орієнтованої ефективної ринкової економіки заради добробуту кожної людини;

·створенню умов для розвитку всіх національних культур і мов в Україні;

·забезпеченню соціальної справедливості, створенню розгорнутої програми соціального захисту;

·розвитку місцевого самоврядування та активності населення.

СХП спрямовує свою діяльність на захист гідності та безпеки людини і громадянина, обстоює права й свободи, закладені в Конституції України, Загальній декларації прав людини ООН, інших міжнародних документах, які діють на території України.

2.3. Для вирішення статутних завдань СХП в установленому законодавством порядку:

·представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у органах державної та судової влади, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях;

·бере участь у виробленні державної політики, виборах Президента України, виборах народних депутатів України, виборах депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

·сприяє демократизації українського суспільства, єднанню демократичних організацій, ініціативних громадян для створення умов розвитку демократії та суспільства громадянської солідарності;

·публічно викладає свою позицію з питань державного і суспільного життя;

·бере участь у диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства;

·набуває майнові права;

·організовує та надає ідейну, організаційну та методичну підтримку молодіжним, жіночим, дитячим та іншим об’єднанням громадян;

·засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства;

·вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, може брати участь у проведенні інших громадсько-політичних заходів;

·встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням та програмним цілям СХП, у всіх формах, не заборонених законом;

·проводить мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) покликані донести до населення позицію СХП з актуальних питань суспільного розвитку України;

·одержує у встановленому законом порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом;

·вносить пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що випливають із статутних завдань СХП;

·розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі, займається видавничою діяльністю згідно законодавства України;

·встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.4. СХП бере участь у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування для здійснення і реалізації Програми СХП через своїх представників, обраних та призначених до цих органів.

2.5. СХП діє конституційними та демократичними методами, з дотриманням принципів гласності, плюралізму думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання.

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

3.1. Членом СХП може бути кожен дієздатний громадянин України, котрий досяг 18-річного віку, має право голосу на виборах, визнає Програму СХП та Статут СХП, бере участь у роботі однієї з організаційних її структур і сповідує моральні принципи християнства. Членство в СХП несумісне з перебуванням в інших політичних партіях, а також з пропагандою війни, насильства, жорстокості, екстремізму, національної, расової та релігійної ворожнечі.

3.2. СХП об’єднує громадян України, які можуть бути членами політичної партії у відповідності до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» незалежно від їхньої національності, релігійних переконань, статі, соціального стану, належності до громадських організацій.

3.3. Членство в СХП є фіксованим.

3.4. Вступ до СХП здійснюється на індивідуальній основі за рішенням загальних зборів первинного осередку, Ради, Правління, районної чи обласної організації СХП, Центральної Ради і Правління СХП на підставі подання особистої заяви. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів СХП.

Членство в СХП є індивідуальним і засвідчується партійним квитком встановленого зразка.

Облік членів СХП ведуть первинні осередки, Секретаріати районних/міських і обласних організацій. Облікові картки зберігаються в Секретаріатах обласних організацій.

3.5. Членство у СХП припиняється у випадку:

·смерті;

·визнання особою зниклою без вісті;

·позбавлення або відмові від громадянства України;

·виключення;

·автоматично у випадку вступу до іншої партії.

3.6. Член СХП може бути виключений з неї на підставі:

·порушення Статуту СХП та Програми СХП;

·дій, які суперечать рішенням з’їзду;

·поведінки, що дискредитує СХП;

·за власним бажанням.

3.7. Засвідчені рішеннями первинного осередку, радою районної чи обласної організації ці дії служать підставою для зупинення членства в СХП.

3.8. Рішення про виключення приймається простою більшістю голосів на загальних зборах первинного осередку, Ради районної/міської чи обласної організації,Центральною Радою СХП.

3.9. Член СХП, незгодний з рішенням про припинення його членства в СХП, має право звернутися до партійного органу вищого рівня та контрольно-ревізійних органів, які повинні розглянути апеляцію і підтвердити або скасувати рішення партійного органу про виключення його з рядів СХП.

3.10. Членство в партії може бути на певний період зупинено на підставі:

-порушення Статуту партії та Програми партії ;

-окремих дій, які суперечать рішенням з’їзду;

-поведінки, що дискредитує партію.

служать підставою для зупинення на певний період членства в партії.

3.11. Засвідчені рішеннями первинного осередку, Правління районної/міської чи обласної організації, Правління, Ради ці дії, або особиста заява члена партії про зупинення його членства в партії

3.12. Рішення про зупинення членства в партії приймається загальними зборами первинного осередку, Правлінням районної/міської чи обласної організації, Правлінням, або Радою

3.13. Для зупинення членства в партії члена Ради рішення первинного осередку, Правління районної/міської чи обласної організації, повинно бути підтверджено рішенням Ради, яке приймається більшістю кількісного складу Ради, діючого на момент розгляду цього питання Радою.

3.14. Наслідком припинення членства в СХП (за власним бажанням чи в примусовому порядку) є одночасне виключення відповідної особи зі складу органів СХП, до яких її було обрано.

3.15. Член СХП має право вільного виходу з лав партії. Для цього член СХП подає до первинного осередку або до керівного органу, що прийняв його до партії, письмову заяву про вихід. Член СХП, який письмово заявив про вихід з партії та не змінив свого рішення впродовж 14 діб з моменту подання заяви, вважається після цього таким, що вибув з неї. Партійна організація, в якій він перебував на обліку, своїм рішенням підтверджує факт його виходу з лав СХП. Облікова картка вилучається і знищується.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

4.1. Права та обов‘язки членів СХП реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Член СХП має право:

·брати участь у статутній діяльності СХП;

·вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю СХП, та вживати заходів до їх вирішення;

·обирати та бути обраним до керівних органів СХП;

·брати участь у роботі первинного осередку, районної чи обласної організації;

·звертатися за сприянням до СХП з метою захисту своїх прав і законних інтересів;

·відкрито висловлювати свою думку на етапі обговорення питання до прийняття рішення по ньому;

·отримувати від керівних органів СХП інформацію з питань партійного життя;

·вносити пропозиції до всіх керівних органів СХП щодо вироблення і реалізації політики СХП з різних питань життєдіяльності українського суспільства;

·пропонувати зміни та доповнення до Програми та Статуту СХП;

·під час обговорення особистої (персональної) справи бути присутнім і мати можливість давати роз’яснення власної позиції;

·вийти з лав СХП шляхом подання особистої заяви до первинного осередку, Ради, Правління, районної/міської чи обласної організації.

4.3. Член СХП зобов'язаний:

·виконувати вимоги Програми та Статуту СХП;

·пропагувати ідеї та завдання СХП;

·брати участь у діяльності первинного осередку або районної чи обласноїорганізації, до якої він належить;

·виконувати рішення керівних органів первинного осередку, районної чи обласноїорганізації та керівних органів СХП;

·дотримуватись норм моралі та етики;

·бути членом фракції, утвореної представниками СХП в представницьких органах державної влади та місцевого самоврядування, в разі його обраннядо такого органу;

·сприяти перемозі кандидатів від СХП на виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів всіх рівнів та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

·особистим прикладом сприяти зростанню авторитету СХП, поповненню її лав новими членами;

своєчасно сплачувати членські внески.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

5.1. Діяльність усіх структурних ланок СХП базується на таких основних принципах:

а) суворого дотримання встановлених Статутом порядку та періодичності обрання, звітності та переобрання партійних органів та їхніх керівників на всіх рівнях;

б) обов'язкового виконання всіма ланками СХП рішень органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту;

в) права органів вищого рівня скасовувати рішення органів нижчого рівня, прийняті з порушеннями Статуту;

г) чинності засідань керівних органів структурних ланок СХП — Центральної Ради та Правління СХП, Ради та правління обласної організації, Ради та правління районної організації — за умови присутності на них не менше половини членів відповідного органу, зборів районної організації, первинного осередку СХП — за умови присутності на них не менше половини загального числа членів районної організації чи первинного осередку СХП.

5.2. З'їзд СХП, Конференції обласних та районних організацій чинні за умови участі в них не менше двох третин обраних делегатів. Рішення З’їздів СХП, Конференцій обласних та районних організацій СХП ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів. Рішення інших керівних органів усіх структурних ланок СХП, зборів первинних осередків та районних організацій СХП ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів цих органів чи учасників зборів, крім випадків, які окремо визначені Статутом СХП.

5.3. Рішення ухвалюються шляхом відкритого або таємного голосування за рішенням відповідного органу. Голова СХП, Голови обласних та районних організацій,члени Правління, які не входять до його складу за посадою, обираються шляхом таємного або відкритого голосування.

Головує на засіданні, зборах, якщо інше не передбачено окремими рішеннями, Голова відповідного органу або, за його відсутності, один із його заступників. Прийняті постанови, заяви, звернення, протокольні рішення тощо оформляються відповідними документами, які головуючий на засіданні зобов'язаний підписати, після чого вони набувають сили.

Представники органів СХП вищого рівня мають право брати участь у зборах та засіданнях органів нижчого рівня з правом дорадчого голосу.

У разі, якщо органом СХП ухвалюється рішення про скликання Конференції організації нижчого рівня, цим органом утворюється оргкомітет, рішення якого є обов'язковими для виконання.

5.4. Структуру СХП складають:

·первинні осередки;

·сільські, селищні, міські, районні у містах організації;

·районні організації;

·обласні організації, організації Автономної Республіки Крим, Київська і Севастопольська міські організації;

·центральні керівні органи СХП (З’їзд СХП, Центральна Рада СХП, Правління СХП Голова СХП);

·виконавчі органи СХП;

·контрольно-ревізійні органи СХП.

5.5. Організації СХП утворюються і діють відповідно до територіального устрою України.

У межах села, селища, міста, районну у місті, району, області, Автономної Республіки Крим існує і діє одна сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна, Кримська Республіканська організація СХП.

Кожна організація СХП обліковує усі партійні організації, що входять до її складу, і є по відношенню до них партійною організацією вищого рівня.

5.6. З’їзд СХП, Центральна Рада СХП можуть ухвалити рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації СХП за наявності відповідного висновку Центральної контрольно-ревізійної комісії.

Зазначені рішення приймаються не менше як двома третинами голосів від кількості членів відповідного керівного органу. Рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) організації СХП набуває чинності з моменту його ухвалення.

5.7. Первинні осередки СХП

5.7.1.Первинний осередок СХП є постійно діючим низовим підрозділом СХП. Первинний осередок утворюється не менше ніж трьома членами СХП на добровільних засадах за згодою відповідної районної (міської, районної в місті) організації або, за її відсутності, обласної організації СХП, на обліку в якій стоять ці члени СХП.

Первинні осередки ставляться на облік у керівних органах районної (міської, районної в місті) організації або‚ за її відсутності‚ у відповідних органах обласної організації.

Створення нового осередку може відбутися лише після повідомлення ініціаторів до районної, а за її відсутності до обласної організації СХП та отримання згоди на це їх керівних органів.

Створені і взяті на облік у відповідній районній організації первинні осередки за рішенням Ради районної чи обласної організації реєструються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Первинний осередок у своїй діяльності керується Програмою та Статутом СХП, ухвалами вищих органів СХП (районних, обласних, центральних), організовує своїх членів на виконання визначених ними завдань.

Діяльність первинного осередку, як правило, зосереджується в межах певного населеного пункту або на території конкретного виборчого округу, що утворюється до виборів (місцевих, парламентських, президентських) з охопленням відповідних виборчих дільниць. Форми роботи осередку, його структура та план діяльності визначаються самим осередком.

Вищим керівним органом первинного осередку є збори його членів.

Збори первинного осередку скликаються головою первинного осередку або на вимогу не менше третини його членів. Збори первинного осередку можуть бути також скликані рішенням Ради районної або обласної організації СХП.

Збори первинного осередку чинні за умови участі в них не менше половини членів первинного осередку. Рішення зборів первинного осередку ухвалюються більшістю голосів присутніх на зборах членів первинного осередку СХП.

5.7.2. Збори первинного осередку:

а) приймають до СХП нових членів;

б) обирають терміном на 1 (один) рік голову первинного осередку;

в) своїм рішенням можуть створювати керівний орган первинного осередку та обирати на той же термін інших посадових осіб і членів керівного органу первинного осередку;

г) можуть утворювати керівний орган первинної організації – Раду організації, визначати її кількісний та персональний склад та делегувати їм частину повноважень;

д) приймають рішення на виконання ухвал керівних органів вищого рівня, заслуховують звіт Голови первинного осередку, інших виборних осіб;

е) обирають делегатів на Конференцію районної організації.

5.7.3. Голова первинного осередку:

а) Голова та члени Ради первинної організації обираються терміном на 1 (один) рік.

б) організовує роботу первинного осередку‚ репрезентує його у керівних органах СХП‚ звітує перед первинним осередком‚ розпоряджається коштами первинного осередку за його рішенням;

в) організовує ознайомлення членів СХП з документами та рішеннями виборних органів СХП;

г) організовує та здійснює заходи СХП відповідно до програмних завдань‚ статутних вимог та рішень керівних органів СХП;

д) проводить збори членів первинного осередку, організовує ведення обліку членів СХП.

5.7.4. Структура первинного осередку‚ форми його роботи‚ план діяльності, в частині що не стосується виконання рішень органів вищого рівня, визначаються самим первинним осередком

5.7.5. Якщо рішення чи дії органів первинної організації не відповідають Статуту, Програмі СХП, рішенням керівних органів СХП вищого рівня, перешкоджають здійсненню виборчої політики СХП, то діяльність такої первинної організації може бути примусово припинена (організація розпущена) рішенням З’їзду СХП чи Центральною Радою СХП. Таке рішення є чинним з моменту його прийняття.

5.8. Районна (міська, районна в місті; надалі — районна) організація СХП.

5.8.1. У межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць створюються районні, міські, районні в містах організації, які ставляться на облік в обласній організації.

Створення і реєстрація районної організації здійснюється за рішенням Ради обласної організації.

У межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць створюються не менш як 3 (трьома) членами СХП районні, районні у містах, міські, сільські та селищні організац­ії СХП.

Районна, районна у місті, міська, сільська та селищна організація СХП набуває статусу організації СХП після її визнання рішенням Центральної Ради СХП. До ухвалення такого рішення жодна новостворена районна, районна у місті, міська, сільська та селищна організація не є організацією СХП.

Районна у місті, міська, сільська та селищна організація СХП складається з первинних організацій СХП або окремих членів СХП.

Районна у місті організація СХП входить до складу відповідної міської організації СХП.

Районна організація СХП складається з сільських, селищних, міських організацій СХП відповідного району та окремих членів СХП. Районі організації СХП входить до складу відповідної обласної організації СХП.

Міські організації СХП міст обласного значення входять безпосередньо до відповідних регіональних організацій СХП. За окремим рішенням Центральної Ради СХП до регіональних організацій СХП безпосередньо можуть входити також міські організації СХПміст, які не мають статусу обласного значення.

За рішенням Центральної Ради СХП, районна, районна у місті, міська, сільська та селищна організація СХП повинні бути зареєстровані у встановленому законодавством порядку та можуть набувати статусу юридичної особи після її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

5.8.2. Районна організація СХП в своїй діяльності керується Програмою, Статутом СХП та постановами центральних і обласних органів СХП. Виконання постанови та рішень вищих органів СХП з програмних‚ статутних та виборчих питань є обов'язковими. За наявності об'єктивних перешкод для виконання інших постанов вищих органів‚ Рада районної організації СХП повинна звернутися до обласної організації з мотивованим поясненням. Рада обласної організації СХП може звільнити районну організацію від виконання цієї постанови або підтвердити обов'язковість її виконання.

5.8.3. Районна організація СХП веде облік первинних осередків та членів СХП.

5.8.4. Керівними органами районної організації є Збори, Конференція, Рада, Голова районної організації. Найвищим керівним органом районної організації є Збори,Конференція‚ яка скликається не рідше‚ ніж раз на рік за рішенням Ради районної організації СХП. Позачергова Збори,Конференція скликається за рішенням Ради районної організації СХП або на вимогу не менше третини первинних осередків‚ що є на обліку в районній організації.

В особливих випадках районна Конференція (Збори) може бути скликана постановою Ради обласної організації СХП. Делегати Конференції обираються зборами первинних осередків з числа членів СХП за нормою представництва‚ затвердженою радою районної організації СХП. У роботі Конференції члени Ради районної організації, які не обрані її делегатами, беруть участь з правом дорадчого голосу.

Конференція районної організації чинна за умови участі в ній не менше двох третин обраних делегатів. Рішення Конференції районної організації ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.

Збори районної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів районної організації. Рішення зборів районної організації ухвалюються більшістю голосів присутніх на зборах членів районної організації.

Районна Конференція (збори) СХП визначає стратегію і тактику діяльності районної організації СХП‚ обирає терміном на 1 (один) рік голову районної організації СХП‚ його заступника (заступників), виборних членів Ради районної організації, обирає делегатів на обласну Конференцію, а також здійснює подання обласній Конференції щодо обрання членів районної організації делегатами З’їзду СХП.

5.8.5. Керівним органом районної організації СХП в період між Конференціями є Рада районної організації СХП, яка обирається районною Конференцією терміном на два роки.

До складу Ради районної організації входять: Голова районної організації, заступники Голови районної організації, Голови первинних осередків‚ взятих на облік районною організацією‚ керівники фракцій СХП (якщо вони є членами СХП) в районних, міських, районних в містах представницьких органах влади, а також виборні члени Ради‚ обрані Конференцією. Число виборних членів Ради визначається районною Конференцією.

Рада районної організації СХП проводить засідання не рідше одного разу на три місяці. Позачергові засідання Ради можуть скликатися за ініціативою, Голови районної організації, третини осередків‚ взятих на облік районною організацією, або за рішенням обласної Ради.

Засідання Ради районної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів Ради. Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

У своїй діяльності при вирішенні справ районної організації Рада районної організації керується Програмою та Статутом СХП‚ а також постановою керівних органів СХП.

Для організаційно-технічного забезпечення діяльності районної організації може створюватись Секретаріат районної організації, положення про який затверджується Радою районної організації.

5.8.6. Секретаріат районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації СХП:

·забезпечує практичне функціонування статутних органів організації;

·готує питання, що виносяться на засідання Ради організації;

·веде та зберігає фінансово-господарську та іншу документацію організації;

·веде фінансово-господарську діяльність організації, здійснює інші виконавчі функції;

·здійснює інші функції, делеговані йому Радою організації СХП та Секретаріатом СХП.

5.8.7. За поданням Голови організації СХП Рада районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації призначає та звільняє Голову Секретаріату організації.

Голова Секретаріату районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації СХП призначає та звільняє працівників Секретаріату організації СХП.

Голова районної організації обирається Конференцією районної організації терміном на 1 (один) рік шляхом таємного або відкритого голосування.

5.8.8. Голова районної організації:

а) організовує роботу районної організації, звітує перед нею, представляє її у обласних та центральних керівних органах СХП

б) без доручення представляє районну організацію у зовнішніх відносинах;

в) має право підпису документів від імені районної організації;

г) пропонує Конференції( Збори) кандидатури заступників Голови районної організації;

д) скликає засідання Ради районної організації , організує їх підготовку та головує на них;

е) у межах, визначених радою районної організації, розпоряджається коштами та майном районної організації;

ж) доручає заступникам Голови або членам Ради виконання окремих повноважень, передбачених цією статтею Статуту;

з) підписує постанови районних Конференцій‚ засідань Ради районної організації.

5.8.9. До компетенції Ради районної організації входить внесення пропозицій щодо формування виборчої політики під час виборів депутатів відповідних районних‚ міських‚ районних у містах, сільських, селищних рад та міських, селищних, сільських голів, визначення кандидатів від СХП до цих органів по відповідних виборчих округах.

Рада районної організації може вносити пропозиції до Ради обласної організації СХП щодо виборчої політики і висунення кандидатів до виборних органів вищого рівня (міста‚ області‚ Верховної Ради України) по округах‚ що розташовані на відповідній території. Висунення кандидатів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Рада районної організації СХП сприяє формуванню фракції СХП у відповідному територіальному виборному органі та координує її діяльність. Керівник фракції — член СХП входить до складу Ради районної організації.

5.8.10. Рада районної організації СХП може втручатися у справи первинних осередків за рішенням вищих органів‚ а також у випадках‚ коли їхні дії суперечать Програмі‚ Статутові СХП та обов'язковим рішенням вищих органів СХП.

У випадках грубих порушень Програми‚ Статуту чи постанов вищих органів‚ дій‚ які перешкодили здійсненню виборчої політики СХП‚ районна організація скликає позачергові звітно-виборні збори первинного осередку. Проводить такі збори представник‚ призначений радою районної організації СХП.

О